Saltar al contenido principal

Convocatoria de 50 becas para graduados en derecho

14/09/2022

El Departament de Justícia, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ha impulsat una convocatòria de beques per preparar les oposicions a les carreres judicial i fiscal, adreçades a persones graduades en dret residents a Catalunya.

Us adjuntem l’ORDRE JUS 185/2022, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquests ajuts i la RESOLUCIÓ JUS/2706/2022, de 30 d’agost de 2022, publicada avui dia 14 de setembre al DOGC, per la que s’obre la convocatòria amb un termini de presentació de les sol·licituds de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Requisits i bases reguladores:

Els requisits per accedir a la beca estan regulats per les bases publicades al DOGC (núm 8718) del passat 27 de juliol. Cada beca té una durada de quatre anys naturals i les persones que les vulguin sol·licitar han de tenir el grau en Dret, sense que hagi transcorregut més de deu anys des de l’obtenció del títol.

Cal estar empadronat i tenir residència efectiva a Catalunya, almenys cinc dels set anys anteriors, a comptar des de la convocatòria. Altres requisits són una nota mínima de 6 sobre 10 al grau de Dret i tenir coneixements de la llengua catalana de nivell C o equivalent.

Les persones becades hauran de dedicar-se en exclusiva a la preparació de les oposicions i hauran de disposar d’un preparador que sigui magistrat, jutge o fiscal. També es demana que els sol·licitants faci un mínim de 6 mesos que preparen les oposicions, encara que, si queden beques sense cobrir, també es tindran en compte aquelles persones que faci menys temps que les preparen o que encara no hagin començat. Aquestes beques no són compatibles amb d’altres que es rebin pel mateix concepte.

Còmput d’ingressos i seguiment de les beques

Poden accedir a la beca les persones que tinguin uns recursos i ingressos econòmics bruts ‒computats anualment per tots els conceptes‒ de fins a 75.000 euros nets per unitat familiar (pare, mare o cònjuge i fills dependents, si n’hi ha), o de 10.000 euros en el cas que no formin part de cap unitat familiar.

Com a ingressos es computen els rendiments del treball o d’activitats econòmiques, el capital mobiliari o immobiliari i les prestacions de desocupació o d’incapacitat.

La selecció dels aspirants la durà a terme la Comissió de Selecció i Avaluació del Seguiment, que farà en primer lloc una proposta de resolució de concessió de beques provisional i, posteriorment, definitiva, amb les llistes dels beneficiaris.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada farà el seguiment dels becats mitjançant informes mensuals dels preparadors i exàmens trimestrals ‒tipus test i orals‒ que faran avaluadors externs.

Els becats hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament al preparador. El beneficiari que hagi superat l’oposició haurà d’acreditar que ha sol·licitat, amb caràcter preferent, la plaça o destinació a Catalunya.

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Todos los derechos reservados.
  • Tecnologías
  • Diseño Paginas Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.